Una empresa al servei
del sector públic

El pitjor testament és
no fer-ne cap

NOTÍCIES

No s'han trobat entrades. Voleu provar altra vegada?

SECTOR PUBLIC.CAT

Sector Públic.cat es presenta com una oferta de serveis especialitzats per al sector públic, adreçada a l’acompanyament i suport als càrrecs electes amb responsabilitats de gestió, tècnics i responsables en general de les administracions públiques, especialment administracions locals, ens que en depenen com organismes autònoms, mancomunitats, consorcis o societats públiques, així com al sector privat concertat de l’àmbit sanitari, educatiu i empreses relacionades com ara contractistes, adjudicatàries o concessionàries de serveis públics.

Sector Públic.cat és un servei conjunt dels despatxos Bellavista Legal S.L (www.bellavistalegal.eu) i Arc Consultors, S.L. (arc-consultors.cat), amb l'objectiu de cobrir totes les necessitats d'assessorament econòmic, financer, jurídic i laboral de les administracións públiques i disposa d’una àrea específica adreçada als ens locals: ajuntaments, consells comarcals i ens dependents. Es tracta d’una proposta de suport, assessorament i, si escau, externalització de serveis integrals, una oferta flexible, adaptada al nou marc jurídic en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat de l’administració pública, especialment pel que fa als serveis de gestió, com ara en l’àmbit de personal o de la comptabilitat municipal.

Respecte dels serveis jurídics especialment adreçats a les administracions i sector públic en general, Sector Públic.cat ofereix uns serveis jurídics integrals des del seu departament de Dret Públic.

L’oferta es complementa amb un servei específic en matèria de responsabilitat patrimonial, informes de riscos, costos de primes d’assegurances i gestió de pòlisses.
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04