EXPERIÈNCIA

Alguns dels treballs per les administracions públiques:

 • Molt Il·lustre Administració de la Santa Creu i Sant Pau, Estudi relatiu a la forma de gestió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. febrer 2014.
 • Generalitat de Catalunya, Presidència, Estudi sobre les possibilitats derivades del marc jurídic vigent per a la dinamització de les petites i mitjanes empreses a través de la contractació pública. Novembre 2013.
 • Generalitat de Catalunya, Presidència, Bases per l’elaboració d’un marc legal per a la contractació pública a Catalunya. Novembre 2013.
 • Ajuntament d’Alella. Estudi pel disseny del model de cos de Policia Local i estructuració dels serveis policials a l’Ajuntament d’Alella. Octubre 2013.
 • Ajuntament de Pals, Estudi auditoria laboral sobre incidències en les retribucions i cotització del personal al servei de l’Ajuntament de Pals. Octubre 2013.
 • Ajuntament de Cardedeu, Informe relatiu a la proposta de modificació de la relació de llocs de treball per transformació del lloc de Cap dels serveis generals en el genèric corresponent a la plaça de TAG. 2013.
 • Ajuntament de Badalona, Informe relatiu a la reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral formulada pel fins aleshores Cap de l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament de Badalona. 2013
 • Ajuntament de Rubí, Informe relatiu al sistema de nomenament i provisió d’Inspector en Cap de la Policia Local. 2013.
 • Ajuntament de Creixell, Informe relatiu al restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió del servei públic d’Escola Bressol Municipal. 2013.
 • Ajuntament de les Borges Blanques. Informe relatiu a la revisió per nul·litat d’un conveni. 2013.
 • Ajuntament de Granollers. Informe jurídic relatiu a la formalització de requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu en relació a Requeriment/Acta de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals. 2013.
 • Diputació de Barcelona, Servei d’Assistència Jurídica Local, Informe relatiu al restabliment de l’equilibri econòmic financer de la concessió del servei municipal d’aigües de l’Ajunatment de Canovelles (Vallès Oriental).
 • Ajuntament d’Òdena. Informe sobre retribucions del personal al servei de l’ajuntament d’Òdena. 2013.
 • Ajuntament de Granollers. Estudi sobre supòsits de subrogació per successió d’empreses en concessions públiques. 2013.
 • Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Informe relatiu a l’aplicació de la jornada legal de 37,5 hores setmanals i complement en les prestacions d’IT al personal. 2012.
 • Consell Comarcal de les Garrigues. Estudi sobre legalitat de les retribucions del personal del Consell. 2012.
 • Ajuntament de Pineda de Mar. Informe relatiu a l’extinció de diversos contractes de treball adscrits a l’execució de plans i programes públics sense dotació estable finançats per altres administracions públiques. 2012.
 • Ajuntament de Creixell. Informe relatiu a la subrogació del personal adscrit al servei públic d’escola bressol municipal com a conseqüència de la gestió indirecta del servei mitjançant empresa adjudicatària. 2012.
 • Consell Comarcal de les Garrigues: Informe relatiu a l’impacte de les reformes en matèria de personal en el conveni col·lectiu del personal laboral i en el pacte de condicions laborals del personal funcionari. 2012.
 • Consell Comarcal de les Garrigues: Informe relatiu a l’aplicació de la jornada legal de 37,5 hores setmanals i el complement en les prestacions d’IT al personal del consell. 2012.
 • Ajuntament d’Eivissa: Informe relatiu als conceptes repercutibles en tarifes de la concessió d’obra pública Estació d’Autobusos CETIS. 2012.
 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Estudi de viabilitat i alternatives jurídiques relatives a la societat de capital públic Gramepark, SA. 2012.
 • Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. Informe relatius a les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de plantilla i relació de llocs de treball derivada de la supressió del servei d’escola bressol municipal. 2012.
 • Ajuntament de Montmeló. Informe relatiu a l’anàlisi de les extincions de contracte dutes a terme per l’ajuntament i l’organisme autònom municipal i conclusions en relació a actuacions municipals futures. 2012.
 • Ajuntament de Pineda de Mar. Informe relatiu a la hipotètica obligació de subrogar el personal que prestava serveis a l’empresa adjudicatària del servei de recollida de voluminosos. 2012.
 • Ajuntaments de Creixell i Roda de Berà: Informe relatiu a un projecte de col·laboració dels cossos de Policia Local. 2012.
 • Ajuntaments de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt: Informe relatiu a un projecte de col·laboració dels cossos de Policia Local. 2012.
 • Ajuntament de Tiana: Informe relatiu a un projecte de col·laboració dels cossos de Policia Local. 2012.
 • Ajuntament de Reus: Informe relatiu a la situació d’incompliment de la concessionària de be de domini públic municipal, opcions i procediments. 2012.
 • Ajuntament de Badalona: Informes d’organització dels serveis de promoció de l’ocupació i promoció i gestió de l’habitatge protegit: Institut Municipal d’Ocupació i Badalona i Reactivació Badalona, SA (REBASA). 2012.
 • Ajuntament de Badalona: estudi relatiu a reestructuració de la plantilla de personal de la societat de capital públic: Badalona Comunicació, SA. 2012.
 • Ajuntament de Badalona: estudi relatiu a la reestructuració de la societat de capital públic Marina de Badalona, SA. 2011.
 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: estudi relatiu a la reestructuració de la plantilla de personal de la societat pública Gramepark, SA. 2011.
 • Ajuntament de Rubí: estudi relatiu a la reestructuració de personal a l’Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals. 2011.
 • Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: estudi relatiu a la reorganització del cos de la Policia Local. 2011.
 • Ajuntament de Reus: estudi relatiu a la situació jurídica de la societat pública Innova, SA i les seves societats participades. 2011.
 • Associació Catalana de Municipis i Comarques: Informe relatiu a l’impacte dels acords d’amortitzacions de places respecte dels diversos tipus de personal al servei dels ens locals, 2011.
 • Ajuntament de Granollers: estudi relatiu a la reestructuració de la societat de capital públic Granollers Promocions, SA, 2010.
 • Consell Comarcal del Vallès Oriental: estudi relatiu a la estructura dels RR.HH de l’oficina comarcal d’habitage. 2010.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Servei Català de la Salut. Estudi d’impacte retributiu de l’aplicació del VII Conveni col·lectiu de la xarxa hospitalària d’utilització pública pels centres: Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i Hospital del Mar a Barcelona. 2009.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Servei Català de la Salut: Estudi d’avaluació dels costos i del compliment de l’aplicació del VII Conveni col·lectiu de la xarxa hospitalària d’utilització pública i centres d’atenció primària, 2008.
 • Ajuntaments de Rubí, Sant Celoni i L’Ametlla del Vallès. Estudi sobre les modalitats contractuals del i personal laboral indefinit no fix pels ajuntaments de Rubí, Sant Celoni i L’Ametlla del Vallès. 2008.
 • Ajuntament de Rubí. Estudi sobre el procés de consolidació de l’ocupació temporal a l’Ajuntament de Rubí. 2008.
 • Associació catalana d’entitats de base associativa. Informes relatius al disseny de la carrera professional per les entitats de base associativa (EBA), EAP Dreta del Eixample, Sarrià i L’Alcober, 2008.
 • Generalitat de Catalunya, Departament de Salut. Direcció del CIBBM Vall d’Hebron. Estudi relatiu a la constitució de les empreses de base tecnològica (spin-off): anàlisi jurídica. 2007.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció del CIBBIM (Vall d’Hebron). Informe jurídic sobre el règim d’incompatibilitats del personal investigador integrat en empreses de base tecnològica: anàlisi de la nova Llei d’Investigació de biotecnologia, pel Departament de Salut, 2007.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria d’Estratègia i Coordinació Estudi relatiu a la creació de societats per a la recerca en biotecnologia (Spin-off). 2007.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria d’Estratègia i Coordinació. Estudi relatiu a la implantació de la carrera professional del personal investigador en el sistema català de salut,  2006. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Secretaria d’Estratègia i Coordinació. Estudi relatiu de les modalitats contractuals del Pla d’estabilització del personal investigador.  2006.


SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04