TOMÀS CARBONELL I VILA | tcarbonell@sectorpublic.cat


Formació:
 • Diplomat en Ciències Empresarials, Universitat de Barcelona, 1980.
 • Llicenciat en Economia –Universitat de Barcelona, 1983 - especialitat finançament i inversions
 • Graduat en “Public Administration and Public Policy” , University of Southern California, Los Angeles (USA), 1993.

Experiència professional en intervenció pública:
 • Interventor General de la Diputació de Tarragona 1992 fins avui
 • Interventor (acumulat) del Consell Comarcal de l’Alt Camp , 1996 fins avui.
 • Interventor General Ajuntament de Vila.seca (Tarragona) 1989 –1992
 • Interventor General Ajuntament de Vila-seca i Salou 1984 – 1989

Activitats professionals i administratives rellevants:
 • Serveis a diferents entitats locals, municipals i supramunicipals, especialment en l’àmbit de l’estudi i aplicació de normativa d’hisendes locals, estudis de costos i de tarifes de gestió d’ingressos, i de revisió de les finances i de la comptabilitat municipal.
 • Participació  en la redacció de l’expedient de divisió de béns en la segregació del municipi de Salou del municipi de Vila-seca i Salou. Octubre 1989.
 • Participació activa en la implantació del parc temàtic “Port Aventura”, especialment en l’anàlisi i la determinació de la fiscalitat  derivada.
 • Organització i desenvolupament de l’organisme de gestió i recaptació tributària delegada BASE, de la Diputació de Tarragona.

Activitat docent:
 • Professor associat de la  Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili, al Master de Gestió Local, edicions 1996 a 2013.
 • Professor associat de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, diversos cursos i jornades a Barcelona, Tarragona, Reus i Tortosa.
 • Professor associat de la Universitat de Barcelona, Master d’Hisenda Local y Autonómica- Master HAL- Edicions 2006-2008-2010-2012.
 • Professor i docent en múltiples Cursos i Jornades formatives organitzades per diferents entitats, tant públiques com privades.
 • Nombroses participacions en activitats formatives “in company”, en matèria de hisenda i fiscalitat local.

Publicacions:
 • “La nova Llei reguladora de les Hisendes Locals”. Federació de Municipis de Catalunya. Barcelona, 1989.
 • Actas de los III Encuentros IGAE-Interventores Administración Local. Madrid 1996. Ponencia sobre subvenciones (en cooperació amb J.Mateu Bea, Interventor General de la Diputació de Lleida).
 • Capítol dedicat a la Hisenda Provincial, en la publicació “El nuevo Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D. 2/2004” , Madrid, 2004.
 • “La Hacienda de las Provincias”, edició electrònica de Thompson-Aranzadi del pràctic d’hisendes locals (Web).
 • “Manual breu de pressupostos”. Col·lecció apunts locals, núm. 3. Editada per Unió de regidors, d’UDC.
<< TORNAR
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04