COMPTABILITAT PÚBLIC

  • COMPTABILITAT PÚBLICA: en aquesta matèria la nostra col·laboració amb els serveis econòmics de la corporació pot tenir dues vessants:
    • a) anàlisi del procediment de registre de les operacions efectuades amb incidència comptable, tant les de caràcter pressupostari com les no pressupostàries, amb emissió dels informes adients.
    • b) registre i confecció material de les operacions comptables des de l'assentament d’obertura fins l’enllestiment del compte general, amb emissió dels informes adients.
  • NOU SISTEMA COMPTABLE: l'obligació de complir amb el contingut de les ordres que aproven les Instruccions de comptabilitat del model normal i simplificat imposen a les corporacions locals un canvi comptable radical a partir de l'1 de gener de l'exercici 2015. La nostra col·laboració en aquesta matèria es concreta en assessorar sobre l’obertura de la nova comptabilitat, les modificacions que introdueixen les Instruccions esmentades, l'assessorament en l'aplicació dels plans de comptabilitat annexes a aquestes Instruccions, així com la valoració dels canvis que s'introdueixen en els plans de comptabilitat: marc conceptual, normes de valoració, comptes anuals, quadre de comptes i definicions i relacions comptables.
  • DEFENSA JURIDICA EN PROCESSOS DE RESPONSABILITAT COMPTABLE (SINDICATURA O TRIBUNAL DE COMPTES): assessorament, suport i servei de defensa de persones físiques i jurídiques vinculades a l'Administració Pública que es trobin immerses en un procediment de responsabilitat comptable.
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04