JURÍDIC ADMINISTRATIU

 • RÈGIM JURIDIC DELS ENS PÚBLICS: assessorament i suport en l'aplicació i efectivitat de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, així com en l'aplicació de normes concordants.
 • ACTIVITATS ADMINISTRATIVES: assessorament de tipus legal de les diferents activitats dutes a terme per l’Administració, tals com: activitat de limitació (policia), foment (incentius econòmics i subvencions), prestació de serveis públics, sancions administratives i arbitratge.
 • CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: assessorament en l'àmbit dels contractes administratius de tipus general amb el seu règim bàsic, la seva preparació i adjudicació, així com dels contractes administratius típics: obra, concessió d'obra pública, gestió de servei públic, subministraments, serveis i les relacions de col·laboració entre el sector públic i el sector privat en l’àmbit de la contractació.
 • BÉNS I PATRIMONI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: el nostre assessorament consisteix en facilitar a l’Administració Pública les eines adequades per una correcta classificació dels seus béns, diferenciant aquells béns de domini públic dels patrimonials, així com també l’elaboració del inventari de béns amb totes les gestions que la seva formalització comporta.
 • DRET URBANÍSTIC I DE LA CONSTRUCCIÓ: assessorament en els drets i obligacions de l’Administració Pública en l'àmbit del RDL 2/2008, de 2 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i normativa concordant, fent especial èmfasi en les bases econòmiques i mediambientals establertes per la llei, la valoració i la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques en aquesta matèria.
 • RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA: el nostre assessorament en aquesta matèria consisteix en donar suport a la corporació en les diferents tipologies de recursos en via administrativa que es poden presentar: alçada, reposició i revisió, així com també les reclamacions prèvies a processos civils i laborals.
 • GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS: suport legal en aquells serveis de gestió directa segons les seves diferents modalitats així com la gestió de serveis públics mitjançant empresa mixta i gestió indirecta.
 • PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: assessorament i suport en l'aplicació de la normativa existent en aquesta matèria: Llei de Patents, Llei de marques, Llei de Disseny Industrial i Llei de Propietat Intel·lectual.
 • PROCEDIMENTS DAVANT LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA:  suport legal en aquells procediments on l’Administració sigui part, oferint el nostre servei de defensa en tota l’extensió de la via jurisdiccional (des de la interposició del recurs fins l’ execució de la resolució).
 • SUBJECCIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AL DRET PRIVAT (CIVIL I MERCANTIL): suport legal en totes aquelles relacions de l'Administració Pública quan procedeixi l'aplicació del dret privat, així com també el servei de defensa de l'Administració en via civil i mercantil.
 • RELACIONES INSTITUCIONALS. COMUNICACIÓ I IMATGE
 • ORGANISMES AUTÒNOMS: el nostre catàleg de serveis s'amplia per a tots aquells organismes autònoms vinculats a l'Administració pública: corporacions públiques, societats mercantils de capital mixt o capital públic.       
 • RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: Assistència i defensa jurídica en la recepció de reclamacions, l'estudi tècnic, jurídic o pericial del dany, la redacció de les propostes o resolucions administratives i recursos o reclamacions en via administrativa, així com també assessorament en les relacions de la corporació amb les companyies asseguradores.       
 • DEFENSA JURIDICA EN PROCESSOS DE RESPONSABILITAT COMPTABLE (SINDICATURA O TRIBUNAL DE COMPTES): assessorament, suport i servei de defensa de persones físiques i jurídiques vinculades a l'Administració Pública que es trobin immerses en un procediment de responsabilitat comptable.                         SEGURETAT
 • PÚBLICA I PROTECCIÓ CIVIL: assessorament legal en la creació i gestió de serveis de seguretat pública i protecció civil.

 

SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04