SUPORT ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI

  • ELABORACIO D'AVANTPROJECTES DE PRESSUPOST: suport tant en la revisió de la tasca feta per la corporació en la preparació de l’expedient pressupostari, com en la confecció material del mateix, adjuntant models de l'estat d’ingressos i despeses, així com les bases d’execució del pressupost, tant per la corporació com per les entitats que en depenen.
  • RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS CONTRA L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST: suport en l’emissió d’informes relatius a les reclamacions presentades durant el període d'exposició pública del pressupost, amb la finalitat d'ajudar a configurar l'acord que la corporació ha de prendre sobre aquestes reclamacions.
  • PRESSUPOST DEFINITIU: elaboració i emissió d'un document en el que hi constin les partides de despesa i conceptes d'ingrés pressupostaris que s'han de modificar en funció de les reclamacions presentades i la resolució que la corporació ha de prendre al respecte.
  • PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA: assessorament sobre les partides de despesa i conceptes d'ingrés que en funció de l'estructura del pressupost de la corporació i la legislació vigent puguin ser objecte de pròrroga.
  • OPERACIONS DE CRÈDIT: assessorament i suport en la concertació d'operacions de crèdit, tant a llarg com a curt termini, amb determinació d'aquells paràmetres bàsics necessaris per a l'esmentada concertació (estalvi net, obligacions reconegudes finançades amb romanent líquid de tresoreria, anualitat teòrica, etc).
  • ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: prenent com a base les noves normes sobre la matèria oferim assessorament i suport en el càlcul de l'estabilitat pressupostària amb la determinació i la quantificació dels ajustos pertinents, així com les mesures correctives, preventives i coercitives que es puguin derivar de l'actuació de la corporació. Així mateix, es farà un anàlisi del càlcul de la regla de despesa amb determinació de la despesa computable i la seva taxa de variació, establint si fos necessari, un marc pressupostari a mig termini, així com també suport en la quantificació de la despesa no financera i determinació de la quantia del superàvit o majors ingressos que s'han de destinar a reduir endeutament.
  • PLANS D'AJUSTAMENT: determinació en el seu cas, dels plans de re equilibri econòmic-financer, analitzant el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria, l'endeutament amb les entitats financeres, el deute extra comptable, etc., amb la finalitat d'establir les mesures de canvi organitzatiu i de gestió que la corporació hagi d'introduir, oferint a demés el nostre servei de seguiment i avaluació dels plans implantats.
  • LA GESTIÓ DE LA TRESORERIA: comprendrà l’anàlisi de la gestió de la tresoreria amb la suficient extensió per a determinar d'una manera continuada en el temps els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits de la corporació i els seus organismes autònoms, tant per a operacions pressupostàries com no pressupostàries,  establint si aquests recursos són suficients i adequats per a sustentar les despeses segons el seu grau d'exigibilitat.
  • NOVES OBLIGACIONES DE PRESENTAR INFORMACIÓ EN L'ÀMBIT LOCAL: la racionalització i sostenibilitat de la administració local, el control del deute comercial del sector públic, el impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de les factures en el sector públic, l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el finançament per al pagament a proveïdors i la creació d'un Fons en aquesta matèria, etc., són noves obligacions imposades a les corporacions locals. Aquestes obligacions, entre d'altres mesures, es concreten en el trasllat a l’Administració General de l'Estat de dades comptables segons els procediments legalment establerts. La nostra col·laboració consisteix una vegada estigui la informació capturada dels registres comptables, sistematitzar-la, interpretar-la i posar-la a disposició de les persones i òrgans adients per la seva remissió.
SECTORPUBLIC.CAT © BELLAVISTA LEGAL, S.L.
Av. Diagonal, 463 bis 3r 4t - 08036 Barcelona, Espanya -
Tel. +34 93 363 54 71 - Fax +34 93 439 02 04